Ana Tüzük

 MÜZİK-SEN’İN AMAÇ VE FAALİYETLERİ

1)MÜZİK-SEN NEDİR ? 

(MÜZİK-SEN) 2821 sayılı Sendikal Yasası kapsamında ,İşkolları Tüzüğünün 10 sıra numaralı Ticaret, Büro, Eğitim ve Güzel Sanatlar başlıklı işkolunda faaliyet gösteren bir meslek sendikasıdır.

Müzik-Sen’in Kuruluş Tarihi: 5 Eylül 1989

2)MÜZİK-SEN’İN AMAÇLARI NELERDİR ?

MÜZİK-SEN;

Üyesi müzik ve sahne sanatçılarının mesleki,ekonomik,sosyal, kültürel hak ve çıkarlarının korunması ve geliştirilmesi amacıyla faaliyet göstermektedir.

3)MÜZİK-SEN’İN FAALİYETLERİ NELERDİR ?

MÜZİK-SEN’ in temel amaçları doğrultusunda gerçekleştirmeye çalıştığı faaliyetler aşağıda açıklanmıştır.

MÜZİK-SEN,üyelerinin yanı sıra ülkemizdeki müzik ve sahne sanatçılarının ve giderek tüm sanatçıların sorunlarının çözümlenmesi çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi sanatçıların ve sanat çalışmalarının önündeki engellerin kaldırılması için sanatçılar lehine yasal düzenlemeler yapılması amacıyla çalışma yapmaktadır.

Bunun yanı sıra MÜZİK-SEN’ in üyelerinin hak ve çıkarlarının korunması ve geliştirilmesi amacıyla yaptığı çalışmalar aşağıda başlıklar altında açıklanmıştır.

SANATÇILAR İÇİN GETİRİLEN KISMI SİGORTALILIK HAKKINDA AÇIKLAMALAR

Sanatçılar için getirilmiş olan kısmi sigortalılık hakkından yaralanmak isteyen müzik sanatçıları aşağıda açıklanan koşullar çerçevesinde kısmı sigortalılık hakkından yararlanabileceklerdir.Buna göre;

1) Günlük çalışma saatlerinin toplamına göre ,ay içerisindeki toplam çalışma gün sayısı 10 günden az olmak koşuluyla,otel, gazino, bar, düğün salonu, ses kayıt stüdyosu,sanatçı organizasyon ajansı vb  gibi müzikle ilgili bir işyerinden SGK ‘ya giriş bildirimi yapılması,

2)Sanatçı  ile SGK girişini yapacak  işveren arasında“ayda 10 günden az çalışmayı kapsayan “Kısmi Süreli İş Sözleşmesi” imzalanması ,

3)Sanatçı  adına düzenlenecek “Sanatçı Olarak Kısmi Süreli Çalışanlara Ait Giriş Bildirgesi” nin işveren ve üyesi olduğunuz meslek kuruluşu tarafından onaylanması gerekmektedir.

4) Bu koşulların yerine getirilmesi halinde,primleri  sanatçı tarafından ödenmek koşuluyla, 2013 yılında ayda 20 günlük, 2014 yılında ayda 21 günlük prim ödemesi 30 gün gibi sayılacak ve bu şekilde her sonraki yıl prim ödeme gün sayısı 1 gün artacaktır. Kısmi sigortalı olan sanatçı , SGK’ na 01 Ocak  2013 ‘den itibaren ayda 20 gün için  212.00.-TL prim ödeyecektir. 

İŞ YASALARINDAN KAYNAKLANAN HAKLARLA İLGİLİ ÇALIŞMALAR 

a)Sendika üyelerinin sürekli çalıştıkları konaklama ve eğlence işyerlerinde ;iş ve ücret güvencelerinin sağlanması,yasal haklarının korunması,

b)Hizmet akdi ve takım sözleşmeleriyle çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi,    

c)Uygulanmayan yasal haklar konusunda işverenler nezdinde gerekli iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi ve ilgili resmi kurumlara başvurulması,

d)Sonuç alınamaması halinde dava açılması ve açılan davalarda üyelere hukuki ve adli destek sağlanması yolunda çalışma yapılmaktadır.

ÜYELERİN SOSYAL GÜVENLİK HAKLARI  İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR

a)5510 sayılı Yasanın Ek 6.maddesi gereğince Kısmi Sigortalı olmak isteyen üyelerimizin Giriş Bildirgeleri Sendikamızca onaylanmaktadır

b)Üyelerin emeklilik, sanatçı borçlanması ,askerlik ve doğum borçlanması,hizmet toplama,hizmet birleştirme,isteğe bağlı sigortalılık ve benzeri sosyal güvenlikle ilgili tüm diğer işlemleri yapılmaktadır.

c)Konaklama ve eğlence işyerlerinde çalışmakta olan sendika üyelerinin sigortalılıklarının sağlanması için işverenler ve resmi kurumlar nezdinde gerekli iş ve işlemler gerçekleştirilmektedir.

d)Sonuç alınamaması durumunda, hizmet tespiti davalarının açılması ve açılan davalarda üyelere adli ve hukuki destek sağlanmaktadır.

ÜYELERCE AÇILAN DAVALAR

İş ve Sosyal Güvenlik Yasalarından Kaynaklanan davalar:

Sendikamız üyelerince  işverenlikler aleyhine açılan alacak ve hizmet tespiti davalarında,üyelerimizin çalışma süre ve ücretlerinin belirlenmesi amacıyla,  mahkemelerce Sendikamızdan  alınan bilgi ve belgeler  doğrultuda karar oluşturulmaktadır.

Diğer Davalar :

Özellikle kazalar sonucu oluşan hastalık,sakatlık ve ölüm olaylarında,Sendikamız üyelerine yada hak sahiplerine ödenecek tazminat davalarında Sendikamızdan alınan bilgi ve belgeler  mahkemelerce verilen kararların önemli bir dayanağı olmaktadır. 

SANATÇILARA HİZMET BORÇLANMASI HAKKI VERİLMESİ ÇALIŞMALARI

Gerek 506 sayılı  ve 1479 sayılı ,gerekse 5510 sayılı yasalarla düzenlenen genel sosyal  güvenlik sistemi sanatçıların sosyal güvenliğinin sağlanmasında yetersiz kalmaktadır.

Kamu oyuna da sıkça yansıdığı gibi,sanatçılar ömürlerinin son yıllarını çoğunlukla sosyal güvenceden ve sağlık güvencesinden yoksun bir şekilde yoksulluk ve sefalet içerisinde geçirmektedirler.

Bu nedenle,başta müzik ve sahne sanatçıları olmak üzere,mevcut sosyal güvenlik sistemi çerçevesinde emekli olma olanağından yoksun olan sanatçıların emeklilik haklarını kazanabilmeleri amacıyla,devredilen SSK ve devredilen Bağ-Kur kapsamındaki sigortasız geçen hizmetlerin borçlanılması amacıyla yeni bir hizmet borçlanması yasası çıkarılması için,başta MESAM olmak üzere,MÜYORBİR,MSG ve ilgili diğer meslek kuruluşları ile işbirliği içinde yoğun çalışma sürdürülmektedir.

Ayrıca,Borçlanma Yasası kapsamında,özgün ve yıpratıcı çalışma koşulları nedeniyle,müzik sanatçılarına yıpranma hakkı verilmesi ve bu yolla erken emekliliklerinin sağlanması konusundaki düzenlemelere  de  yer verilmesi öngörülmektedir

SENDİKACA ÜYELER İÇİN DÜZENLENEN  BONSERVİS VE ÜYE KİMLİK KARTININ SAĞLADIĞI YARARLAR

Müzik dershanesi açan ve dershanelerde eğitmen olarak görev yapacak üyeler için usta öğretici bonservisi düzenlenmektedir.

Sendikamızca üyelerimiz adına düzenlenen üye kimlik kartları ile bonservisler, mevcut uygulamada, üyelerimizin vize ve yurt dışına çıkış işlemlerinin kolaylaştırılması açısından yarar sağlamaktadır. 

Ayrıca,Sendikamızca açılan dava sonucunda,idari yargı kararıyla, müzik ve sahne sanatçılarından kan tetkiki ve portör muayenesi istenemeyeceğine karar verilmiş olup,bu karar doğrultusunda,bonservis veya üye kimlik kartlarını yanında bulunduran üyelerimizden  kan kartı ve portör muayene kartı istenmemektedir. 

Diğer yandan, Sendikamızdan üye kimlik kartı ve bonservis alan müzik ve sahne sanatçılarının ayrıca emniyet müdürlüklerinden çalışma izin ve nakil belgesi almalarına gerek bulunmamaktadır

Buna ilaveten,Sendikamızca düzenlenen bonservisler, üyelerimizin askerlik görevlerini meslekleri doğrultusunda orduevi,kamp ve benzeri Türk Silahlı Kuvvetlerine ait sosyal tesislerde yapabilmeleri açısından yararlı olmaktadır.

Bu nedenle,üyelerimizin ,Üye Kimlik Kartlarını 2 yıllık geçerlilik süresinin sonunda yenilemeleri, vize ve askerlik işlemlerine başlamadan önce Sendikamızdan Bonservis almaları önem taşımaktadır.

YABANCI UYRUKLU MÜZİSYENLERİN ÜLKEMİZDE ÇALIŞMALARININ ÖNLENMESİ KONUSUNDA YAPILAN ÇALIŞMALAR

Son yıllarda ülkemizde çalışma vizeli yada kaçak olarak çalışan yabancı uyruklu müzisyenlerin sayısı giderek artmaktadır.

Özellikle sahil kentlerimizde yoğunlaşan bu çalışmalar ülkemiz müzisyenlerinin zaten çok kısıtlı olan çalışma alanlarını daraltarak işkolumuzdaki işsizliği artırdığı gibi,işkolumuzda ücretin yanı sıra diğer çalışma koşullarının ve hakların gerilemesine de neden olmaktadır. 

Kaçak olarak çalışmakta olan yabancı uyruklu müzik sanatçılarının ülkemizde çalışmalarının önlenmesi amacıyla;

a)Üyelerimizce Sendikamıza yapılan bildirim üzerine,ilgili Valiliklere,Emniyet Müdürlüklerine ve Çalışma İl Müdürlüklerine Sendikamızca gerekli şikayetler ve başvurular yapılmaktadır.

b)Uluslararası düzeyde tanınmış sanatçıların katılacağı konser,festival ve benzeri kısa süreli etkinlikler hariç, ülkemizde çalışma vizeli veya kaçak olarak yabancı uyruklu müzisyen çalışmasının yasaklanması ve önlenmesi amacıyla çalışma yapılmaktadır.

KAMU VE ÖZEL SEKTÖR KURULUŞLARINDA MÜZİSYEN ÇALIŞTIRILMASI KONUSUNDA YAPILAN ÇALIŞMALAR

Son yıllarda müzik işkolunda işsizlik olağanüstü boyutlara ulaşmış ve müzisyenlik mesleği adeta yok olmaya yüz tutan meslekler arasına girmiştir. Bu nedenle müzisyenlerin işsizlik sorunlarının giderilmesi amacıyla 1000 den fazla personel çalıştıran özel sektör ve kamu kuruluşları ile yerel yönetimlere müzisyen çalıştırma zorunluluğu getirilmesi için gerekli yasal düzenlemenin yapılması amaçlanmaktadır. Yine Turizm Teşvik Kanunu ve ilgili mevzuatta değişiklik yapılarak turistik belgeli konaklama ve eğlence işyerlerinde belirli bir oranda Türk müzisyen çalıştırma zorunluluğu getirilmesi için çalışma yapılmaktadır.

PASAPORT VE VİZE İŞLEMLERİNİN KALDIRILMASI KONUSUNDAKİ ÇALIŞMALAR

Uygulanan ağır vize  koşulları nedeniyle ,müzik ve sahne sanatçılarımız yurt dışına çıkış işlemlerinde büyük güçlüklerle karşılaşmakta ve vize alamama yada vize işlemlerinin gecikmesi nedeniyle yurt dışına çıkamamakta ve mağdur duruma düşmektedirler.

Bu nedenle yurt dışında kültür ve sanat etkinliklerine katılacak müzik ve sahne sanatçılarımızın vizeden muaf tutulması veya  sanatçılar için özel pasaport düzenlenmesi amacıyla gerekli girişimler yapılmaktadır.

Bununla ek olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararları  doğrultusunda (AB) Avrupa Birliği ülkelerine girişlerde Türk sanatçılardan vize istenilmemesi konusundaki çalışmalar da Sendikaca sürdürülmektedir.

MEMUR MÜZİK SANATÇILARI NIN KONAKLAMA VE EĞLYENCE YERLERİNDE ÇALIŞMALARININ ÖNLENMESİ KONUSUNDA YAPILAN  ÇALIŞMALAR

TRT,Kültür ve Turizm Bakanlığı,Opera,Senfoni,Devlet Korosu,Askeri Bando,Belediye Orkestrası,Mili Eğitim Bakanlığı ve benzeri resmi kurumlarda devlet memuru veya sözleşmeli sanatçı olarak görev yapmakta olan memur müzisyen ve sahne sanatçılarının,konaklama ve eğlence yerleri gibi süreklilik gösteren işyerlerinin yanı sıra ekstra iş olarak adlandırılan günlük işlerde de yaptıkları yasa dışı çalışmaların önlenmesi için,üyelerimizin Sendikamıza bildirimi halinde, ilgili kamu kuruluşlarına gerekli şikayet ve başvurular yapılmaktadır.

SANATÇILARA İNDİRİM UYGULAMASI 

Geçmişte uygulandığı gibi,kültür ve sanat alanında hizmet veren sanatçıların; Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenecek Sanatçı İndirim Kartlarıyla yada bu sanatçıların bağlı oldukları meslek kuruluşlarından alacakları Üye Kimlik Kartlarıyla,anılan Bakanlığa bağlı bütün sanat kurumlarınca düzenlenen etkinliklerle, müzeler ve ören yerlerinden P indirimle yararlanabilmeleri için Sendikamızca gerekli çalışmalar sürdürülmektedir

TELİF HAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ VE YAYGINLAŞTIRILMASI İÇİN YAPILAN ÇALIŞMALAR

Besteci,söz yazarı,yorumcu ve diğer müzik sanatçılarının telif haklarının elde edilmesi,telif hırsızlığının önlenmesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması,yapılacak denetimlerle etkin ve caydırıcı yaptırımlar uygulanması ve bu şekilde telif hırsızlığının önlenerek telif haklarının çağdaş düzeyde uygulanabilmesi ve konaklama ve eğlence yerlerinde telif uygulamasına katkı sağlama konusunda ilgili meslek birliklerinin yaptıkları çalışmalar Müzik-Sen tarafından da desteklenmektedir. 

VERGİ SORUNLARININ ÇÖZÜMLENMESİ İÇİN YAPILAN ÇALIŞMALAR

Vergi yasalarında değişiklikler yapılarak,sanatçılara vergi muafiyetleri ve indirimler getirilmesi,belgeleme kolaylıklarının sağlanması,sanat faaliyetleri ve sanat yatırımlarına yapılacak yardım ve bağışların bölge ve sektör ayırımı yapılmaksızın tamamıyla vergiden muaf tutulması ve müzik ürünlerinde KDV oranının indirilmesi amacıyla ilgili kurumlar nezdinde başvurular yapılmaktadır.

TÜKETİCİ HAKLARIYLA İLGİLİ ÇALIŞMALAR

Üyelerin tüketici haklarından kaynaklanan sorunlarında ;gerekli yazışmalar yapılmakta,bu yolla çözümlenemeyen sorunlarda tüketici hakem heyetine ve giderek  tüketici mahkemesine başvurulmakta ve benzeri iş ve işlemler yapılarak üyelere idari ve hukuki destek sağlanmaktadır.

NOT:Tereddüde düşülen ve anlaşılamayan konularda sendikadan açıklama isteyiniz.

6)İLETİŞİM

(MÜZİK-SEN)MÜZİK VE SAHNE SANATÇILARI SENDİKASI

ESAT(AKAY) CADDESİ  NO:25/4

06640-AKAY/ANKARA                     

TEL:0312 425 00 44- 85        E Mail:[email protected]
FAKS:0312 417 86 71                Facebook:Müziksen Sendikası A             

Telefon
0501 327 71 37 - 0312 425 00 44
Adres
YÜKSEL CADDESİ NO: 44/6 KIZILAY/ANKARA 06640