5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 41 inci maddesinde doğum yapmış kadınların doğum borçlanmalarına, askerlik borçlanmalarına, ücretsiz izin sürelerinin borçlanmasına, doktorluk ve uzmanlık öğrenim süreleriyle avukatlık stajı borçlanmalarına, sigortalı bir işte çalışırken tutuklanan veya gözaltına alınanların tutukluluk ve gözaltı sürelerinin borçlanmasına, grev ve lokavtta geçen sürelerin borçlanmasına, hekimlerin fahri asistanlık sürelerinin borçlanmasıyla seçim yasaları gereği görevlerinden istifa edenlerin istifa ve seçim tarihini takip eden aybaşına kadarki sürelerinin borçlanmasına yer verilmiştir.

Söz konusu 41.madde gereğince borçlanma yapanların prim borcunun, talep tarihindeki prime esas alt ve üst kazanç arasında kendilerince belirlenecek günlük kazancın %32'sine göre tahakkuk ettirilerek hesaplanması öngörülmüştür.

Yukarıda sayılan borçlanma konularından kadın sigortalıların doğum borçlanması erkek sigortalıların ise askerlik borçlanması  en çok uygulama alanı bulan borçlanma türleridir.

Yürürlükte bulunan Asgari Günlük Kazanın %32 si üzerinden hesaplanan doğum ve askerlik borçlanmaları çok büyük tutarları bulmakta ve sigortalıların borçlanma primlerini sağlıklı bir şekilde ödemeleri çoğunlukla mümkün olamamaktadır.

Yürürlükten kaldırılan (mülga) 506 sayılı Yasanın 60.maddesine göre yapılan borçlanmalarda borçlanma priminin, prime esas günlük asgari kazancın malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinin %9 sigortalı ve %11 işveren hisselerinin toplamı olan %20 oranı üzerinden hesaplanması öngörülmüş iken, 5510 sayılı Yasanın 41.maddesiyle, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primleri toplamı olan %20 oranının üzerine ayrıca %12 oranında genel sağlık sigortası primi eklenerek borçlanmaya esas prim oranı %32’ye yükseltilmiştir.

Bilindiği gibi, gerek mülga 506 sayılı yasa, gerekse 5510 sayılı yasaya göre, ülkemizdeki sosyal güvenlik sistemi  sigorta kolları esasına dayanmaktadır.

Bu sigorta kolları mülga 506 sayılı Yasanın 73.maddesinde;İş Kazaları Ve Meslek Hastalıkları, Hastalık, Analık , Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları olarak belirlenmiş iken, 5510 sayılı Yasada ise bu kollar temel olarak  Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortası  ve Genel Sağlık Sigortası olarak öngörülmüştür.

Nitekim Kurum gelirleri bu sigorta kollarına göre fonlara ayrılmış olup, gelirler buna göre ayrı hesaplarda tutulmaktadır.

Bu doğrultuda, 5510 sayılı yasanın 41.maddesine göre yapılan borçlanmalarda, Kurumun geçmişe yönelik sağlık hizmeti vermesi mümkün olamayacağına göre, verilmesi mümkün olmayan bir hizmet için sigortalılardan %12 oranında Genel Sağlık Sigortası Primi tahsil edilmesi, sigorta kolları esasına ve nimet-külfet dengesi ilkesine aykırı düşmekte olup, ayrıca bu maddeyle SGK’na  bir anlamda zamanda geriye yolculuk  yetkisi  verilmektedir.

Bu uygulama eşitlik, tarafsızlık, dürüstlük,  şeffaflık, hesap verilebilirlik, haklı beklentiye uygunluk, kazanılmış hakların korunması gibi  temel haklara da aykırı düşmekte ve  sigortalılar ,geçmişte kalan  borçlanma süreleri için yararlanmalarının mümkün olmadığı genel sağlık sigortaları için %12 oranında prim ödemek zorunda bırakılmaktadırlar.

Bu haksız ve adaletsiz uygulamanın giderilmesi amacıyla, Sendikamız üyesi  (CK) adına 5510 sayılı Yasanın 41.maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre SGK’ na  yapmış olduğu askerlik borçlanmasına esas prim tutarının %20 oranı üzerinden hesaplanmasına  olanak sağlayacak gerekli mevzuat düzenlemelerinin yapılmasının  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına tavsiye edilmesi  için öncelikle Kamu Denetçiliği Kurumu Başkanlığına (OMBUDSMANA) başvurulmuştur.

Kamu Denetçiliği Kurumu Başkanlığının talebimizi uygun bulması halinde, bu doğrultudaki karar  askerlik borçlanmalarının yanı sıra  41.maddede sayılan diğer borçlanma türleri için emsal oluşturabilecektir.

Ombudsmana yapılan başvurunun sonucuna göre, yüzbinlerce sigortalıyı ilgilendiren haksızlığın  Anayasa Mahkemesi kararıyla giderilmesi için de, Sendikamızca  iş mahkemesine başvurularak 41.maddedeki %32 oranı koşulunun defi yoluyla Anayasaya aykırılığı öne sürülecektir. 

MÜZİK-SEN YÖNETİM KURULU

MÜZİK SANATÇILARININ SORUNLARI (TEZ RÖPORTAJI 2017)

TRT 2 05.01.2009 KAYBEDENLER DİZİSİ

8.png7.png0.png7.png9.png
Bugün13
Dün81
Bu Hafta411
Bu Ay1814
Toplam87079

1
Kişi Sitede

18-09-22