(MÜZİK-SEN) Müzik Ve Sahne Sanatçıları Sendikası Yönetim Kurulunca 01.01.2018 - 31.12.2018 devresinde gerçekleştirilen yönetimsel ve mali çalışmalar kurulumuzca denetlenmiş ve denetim sonuçları aşağıda açıklanmıştır.

 

a)Yönetim ve işleyişlerinin 6356 sayılı Kanuna, tüzüklerine ve genel kurul kararlarına uygun olduğu,

b)Üye kayıt ve üyelik sona erme kayıtlarını düzenli tutulduğu  ve üye kayıt defterlerinin yasa, tüzük ve mevzuata uygunluk taşıdığı,

c)Gelen ve giden evrak defterlerinin düzenli bir şekilde tutulduğu, evrak numaralarının sıra takip ettiği  ve evrak arşivinin düzenli olduğu, gelen ve giden evrakların düzenli dosyalanıp, ilgili deftere kaydolduğu,

d)Yönetim Kurulu Karar Defterinin düzenli olarak tutulduğu ve alınan kararların yasa, tüzük ve mevzuata uygunluk taşıdığı,

e)Gelir ve giderlerinin 6356 sayılı Kanuna, tüzüklerine, genel kurul kararlarına, bütçe esasları ile yönetim kurulu kararlarına uygunluk taşıdığı,

f)Mali işlemlerinin 6356 sayılı Kanuna göre tutulması zorunlu olan defterlere mevzuata uygun olarak yasal süreleri içinde işlendiği, yevmiye, Defteri Kebir ve Envanter ve Bilanço Defterinin yasa, tüzük ve mevzuat hükümlerine uygun olduğu, aidat kayıtlarının düzenli biçimde tutulduğu,

g)Muhasebe Hesap Planlarının ,tüzük hükümlerine uygun olduğu, hesapların yasa ve tüzükte belirtilen hesap planına uygunluk taşıdığı,

h)Gelir ve giderlere ait evrakların yasa ve tüzük hükümlerine uygun olarak tutulduğu, kayıtların tüzükte belirlenen sürelere uygun olarak yapıldığı ve muhasebe ilkelerine uygunluk taşıdığı,

i)Vergi, sigorta ve buna benzer yasal yükümlülüklere ilişkin beyanname ve bildirimlerinin süresinde verildiği ve bunlarla ilgili ödemelerin süresinde yapıldığı,

j)Gelir makbuzları ile gider evrakının mevzuata uygun olduğu,

k)Demirbaş Defteri Kayıtları ile mevcut demirbaşların uygunluk taşıdığı ,

l)Yönetim Kurulu üyelerine avans verilmediği ve personele verilen avansların mevzuata, tüzüklerine ve yönetim kurulu kararlarına uygunluk taşıdığı,

m)01 Ocak 2018 – 31 Aralık 2018 tarihleri arasında 96.169,00 TL (yalnız Doksan altıbinyüzaltmışdokuz tl) Aidat, 2.990,00 TL (yalnız İkibindokuzyüzdoksan tl) bağış, 7.077,00 TL (yalnız yedibinyetmişyedi tl) banka faizi ile birlikte toplam 106.236,00 TL (yalnız yüzaltıbinikiyüzotuzaltı tl)  gelir elde edildiği, giderlerin toplam 135.251,82 TL (yalnız Yüzotuzbeşbinikiyüzellibir tl sekseniki kr) olarak gerçekleştiği; banka hesaplarında 40.622,58.TL (yalnız Kırkbinaltıyüzyirmiiki tl ellisekiz kr) ve kasada da 1.900,95 TL (yalnız Bindokuzyüz tl doksanbeş kr) tutarında nakdin bulunduğu, ayrıca yapılan incelemeler neticesinde Sendikamızın hiçbir kişi, kurum ve kuruluşlara borcunun bulunmadığı belirlenmiştir. (31.12.2018)

MÜZİK-SEN DENETİM KURULU

 

 • Müzik-Sen: “Kayıt dışı çalışan müzik ve sahne sanatçılarına devlet desteği sağlamasını" istedi.

  https://odatv4.com/cumhurbaskanina-mektup-yazdilar-03062019.html?fbclid=IwAR35m_TtxgaAtWrQjPPoY6mFhuMGyLfvShojFmpJX5RqVxnnDZAOE_VEPk4

 • Müzik ve Sahne Sanatçıları Sendikası salgın nedeniyle oluşan mağduriyetlerini Cumhurbaşkanı'na iletecekler: MÜZİK VE SAHNE SANATÇILARINA DESTEK VERİN

  http://www.krttv.com.tr/kultur-sanat/muzik-sen-cumhurbaskanligina-basvurdu-h36966.html?fbclid=IwAR2vPrSJIwh1NmhE4Du_9sk3G8__tzmT_-9pmevSgmCiJR9yKlA9mzQYYhI

 • MÜZİK-SEN, CUMHURBAŞKANLIĞINA BAŞVURDU: MÜZİK VE SAHNE SANATÇILARINA DESTEK VERİN

  https://ankahaber.net/haber/detay/muziksen_cumhurbaskanligina_basvurdu_muzik_ve_sahne_sanatcilarina_destek_verin?fbclid=IwAR0AR3rNM9WhcX_yj6YuZU_0LSmzL7zof_3VPQj0u0U-HWGXPgGC7qDmeC8#.XtirOKqH1-8.facebook

 • Kanal D Ana Haber

 • Güncel Cumhurbaşkanına Başvuru!

  TARİH : 02.06.2020

  SAYI : 2020/87

  KONU : Müzik ve Sahne Sanatçılarına Destek Sağlanması Hk.

  CUMHURBAŞKANLIĞI MAKAMINA ANKARA

  İlgi :a) Makamınıza gönderilen 20.03.2020 gün ve 2020/52 sayılı TM yazımız.

  b)Cumhurbaşkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünün 14.04.2020 gün ve 75929249-599-E.15030 sayılı yazısı.

  c) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğünün 26.03.2020 gün ve 58186755-010.99(010.99)-E.850954 sayılı yazısı.

  Covid-19 salgını nedeniyle eğlence işyerlerinin kapatılması sonucu mağdur ve muhtaç duruma düşen müzik ve sahne sanatçılarına Devletimizce gerekli desteğin sağlanması amacıyla ilgi (a) da kayıtlı yazımızla Makamınıza başvuruda bulunulmuştur.

  Bu başvurumuz, Cumhurbaşkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce gerekli değerlendirmenin yapılması amacıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na havale edilmiş ve ilgi (b) de kayıtlı yazıyla Sendikamıza bilgi verilmiştir.

  Bu arada Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına da dağıtımı yapılmış olan ilgi (a) da kayıtlı yazımız Çalışma Genel Müdürlüğünce (SGK) Sosyal Güvenlik Kurum Başkanlığına ve Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğüne havale edilmiş ve ilgi (c) de kayıtlı yazıyla Sendikamıza bilgi verilmiştir.

  Ancak aradan geçen süreye karşın bu konuda herhangi bir gelişme görülmediği gibi, başvurularımıza karşılık da verilmemiştir.

  Kayıt dışı çalıştırılmaları nedeniyle işsizlik sigortası ve kısa çalışma ödeneği haklarından yoksun kalan müzik ve sahne sanatçıları geçen süre içerisinde önemli ölçüde mağdur ve muhtaç duruma düşmüşlerdir.

  Normalleşme süreci kapsamında düğün salonları ve eğlence yerlerinin açılmasının ileri bir tarihe ertelenmesi nedeniyle, bu tür işyerlerinde çalışmakta olan müzik ve sahne sanatçılarının mağduriyetlerinin giderek daha da ağırlaşacağı kuşkusuzdur.

  Ülkemizin Covid-19 salgınından en az düzeyde etkilenmesi amacıyla alınan önlemleri yerinde buluyor ve anlayışla karşılıyoruz.

  Bununla birlikte, Ülkemizdeki mevcut sendikal sistem nedeniyle güçlü ve etkili sendikalar oluşturamayan, iş ve ücret güvencesinden, toplu sözleşme ve sosyal güvenlik hakkından yoksun bir şekilde günlük kazanıp günlük yaşayan, ortalama kazançları Asgari Ücretin altında kalan, taksitle yaşayıp borçlu ölen ve Covit-19 salgını nedeniyle işyerlerinin kapanması sonucu mağdur ve muhtaç duruma düşen müzik ve sahne emekçilerinin ve bakmakla yükümlü oldukları ailelerinin dikkate alınarak, Devletimizce anılan sanatçılara gerekli desteğin sağlanmasını bekliyoruz.

  Bilgilerinize sunar, mağdur ve muhtaç duruma düşen müzik ve sahne sanatçılarına Devletimizce gerekli desteğin sağlanması konusundaki talebimizi bir kez daha ilgi ve değerlendirmenize arz ederim.

  Saygılarımla,

  Yaşar Yurtseven
  Genel Başkan

  EKLERİ: İlgi’de kayıtlı yazıların örnekleri (Toplam 3 kıta 5 sayfadır)

 • Güncel ! MÜZİK-SEN Sendikası tarafından müzik ve sahne emekçilerine destek sağlanması amacıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Mersin, Antalya, Kocaeli, Samsun, Eskişehir, Kayseri ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlıklarına başvuruda bulunuldu

  TARİH : 27.04.2020

  SAYI : 2020/63

  KONU : Müzik ve Sahne Emekçilerine Destek Hk.

  Sayın Ekrem İMAMOĞLU

  İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI

  İSTANBUL

  Sendikamız, müzik ve sahne sanatçılarını bünyesinde toplamış olup, 05.09.1989 tarihinden itibaren üyelerinin mesleki, ekonomik, toplumsal, kültürel hak ve çıkarlarının korunması ve geliştirilmesi amacıyla faaliyet göstermektedir.

  Terör, doğal afet, ekonomik kriz, siyasi kriz, toplumsal olaylar, darbe, uluslararası ilişkilerde oluşan olumsuz gelişmeler, olağanüstü haller gibi nedenlerle umuma açık müzikli eğlence yerlerinin sürekli

  ya da geçici olarak kapanması/kapatılması ve müzikli etkinliklerin iptal edilmesi ülkemizde sık sık karşılaşılan bir gerçektir.

  Özgün çalışma koşulları, işverenlerin yasa dışı uygulamaları, (SGK) denetimlerinin yetersizliği ve mevcut sosyal güvenlik sisteminden kaynaklanan olumsuzluklar nedeniyle, müzik alanında çalışan sanatçıların çok büyük bir çoğunluğunun kayıt dışı çalıştırılması bu sanatçıların işsizlik sigortası ve kısa çalışma ödeneği haklarından da yoksun kalmalarına neden olmaktadır.

  Ülkemizdeki mevcut sendikal sistem nedeniyle güçlü sendikalar oluşturamayan, toplu sözleşme, iş, ücret ve sosyal güvence haklarından yoksun kalan ve büyük bir çoğunluğu haftanın belirli günlerinde günlük ücretlerle çalışıp günlük yaşayan, ortalama kazançları Asgari Ücretin altında kalan ve birikim yapmaları mümkün olmayan, müzik ve sahne emekçileri ile bakmakla yükümlü oldukları aile bireyleri Corona virüs salgını nedeniyle işyerlerinin kapanması sonucu tamamıyla mağdur ve muhtaç duruma düşmüşlerdir.

  Yukarıda açıklanan nedenlerle, Anayasanın Sanatın ve Sanatçının korunması ve desteklenmesiyle ilgili 64.madde hükümleri de göz önünde tutularak, ilinizde ikamet eden mağdur ve muhtaç durumdaki müzik ve sahne emekçilerine Başkanlığınızca gerekli desteğin sağlanmasını takdir ve tensiplerinize arz ederiz.

  Saygılarımızla,

   

  Serkan BİRİCİK Şafak ÜNEK

  Genel Sekreter Genel Mali Sekreter

 • Belediyeler Müzisyenlere Destek Olmalı!

  https://www.bugunkocaeli.com.tr/makale/4136078/ahmet-akcaalan/belediyeler-muzisyenlere-destek-olmali?fbclid=IwAR24h3Y55wRV8374ugVYY74DqkgMdxSKUbXUtOmdzCu7xzw_JCtHkI7QNxA

 • Türkiye Müzik ve Sahne Emekçileri Platformu Video Haber

 • SANATÇI BORÇLANMASI İÇİN MÜZİK SEN HAK ARAMAYA DEVAM DİYOR-2

  https://alitezel.com.tr/sanatci-borclanmasi-icin-muzik-sen-hak-aramaya-devam-diyor-5886/?fbclid=IwAR2YmZhwc79FnkGgGULwrRsWVMyIlKhyOHBurdnYN9d8rhLmnfd_wTJiSsc

 • SANATÇI BORÇLANMASI İÇİN MÜZİK SEN HAK ARAMAYA DEVAM DİYOR

  https://sgmd.org.tr/sanatci-borclanmasi-icin-muzik-sen-hak-aramaya-devam-diyor/?fbclid=IwAR0jiul_yS6fYyMtKpJf5PdCt69l1QmmZzXZhWl54TpDQdKHT_CHarplgl0

 • Müzik-Sen Sanatçı Hakkı İçin Harekete Geçti

  https://www.milliyet.com.tr/yerel-haberler/istanbul/muzik-sen-sanatci-hakki-icin-harekete-gecti-13126870?fbclid=IwAR25JQ3MxSKfviHcMAHYTlnGV5u0VOKxTT3olCsshZ7AH5YbAZpUKY90ooc

 • "Sanatçılar" sosyal güvenlik için borçlanma hakkı istiyor

  https://www.mynet.com/sanatcilar-sosyal-guvenlik-icin-borclanma-hakki-istiyor-110105405459?fbclid=IwAR0-utx94OGhFkbo01EdUBBtFOJLsEHqUrCok1RhvLkjhZACXQKVZyDwNWk

 • Sanatçıların istediği son defa sanatçı borçlanması hakkının tekrar verilmesi

  https://sgk-destek.com/sanatcilarin-istedigi-son-defa-sanatci-borclanmasi-hakkinin-tekrar-verilmesi/?fbclid=IwAR3cGQT5Wu6TM9EtBVBHfntl_TcLayNrmv3NTMIyN8V4b_nHnu-Kd4byCQI

 • Güzel sanatlar iş kolu olsun

  http://yenimesaj.com.tr/guzel-sanatlar-is-kolu-olsun-H1335327.htm?fbclid=IwAR0jEkJK-tFKfbtwuFmnHh2LkyJWe2K-IVoCUbSGXc0edZATjp-FIGWlYLo

 • (MÜZİK-SEN) MÜZİK VE SAHNE SANATÇILARI SENDİKASI 01.01.2019-31.07.2019 DÖNEMİ ÇALIŞMA VE DENETİM KURULU RAPORLARI

  1)Kısmi sanatçı sigortalılarının vergiden muaf tutulması amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığına yapılan başvurumuzun anılan bakanlıkça kabul edilmemesi üzerine Sendikamızca Kamu Denetçiliği Kurumu Başkanlığına (Ombudsmanlık) başvuruda bulunulmuşsa da Ombudsmanlık yetkisizlik kararı vermiştir.

  Bu gelişme üzerine, üyelerimizin haklarının korunabilmesi için, Sendikamız kanalıyla 5510 sayılı Yasanın ek 6.maddesine göre kısmi sanatçı sigortalısı olan üyelerimizin ev adreslerine iki kez bildirim yapılarak(SGK) Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alacakları ya da e-devlet hesaplarından indirecekleri SGT 4A (SSK) hizmet cetvellerini Sendikamıza göndermeleri istenmişse de, üzgünüz kısmi sigortalı üyelerimizin çok büyük bir çoğunluğu bu bildirime karşı kayıtsız kalmıştır.

  2)Sendikamızca yapılan girişimler sonucunda,SGK tarafından düzenlenen Genelgeyle, kısmi sanatçı sigortalılığı süreleri ile aktif çalışma sürelerinin çakışması nedeniyle iptal edilen tüm kısmi sigortalılık sürelerinin iptaline son verilmiş ve sadece çakışan sürelerin iptal edilmesi öngörülmüştür.

  Diğer yandan, kısmi sigortalılık süreleri ile aktif sigortalı sürelerinin çakışması nedeniyle, ödedikleri kısmi sigortalılık sürelerine ait primleri iade edilen sigortalıların, ödedikleri primi SGK’ na iade etmek koşuluyla iptal edilen kısmi sigortalılık sürelerinin  geçerli kılınması (ihya edilmesi) amacıyla SGK’ na başvuruda bulunulmuştur.Kurumun bu talebimizi reddetmesi üzerine, konu hakkında Kamu Denetçiliği Kurumu Başkanlığına (Ombudsmanlık) başvuruda bulunulmuş olup,bu konunun Ombudsmanlık nezdinde incelemesi devam etmektedir.

  3)Sanatçılara borçlanma hakkı verilmesi için TBMM de temsil edilen siyasi partilerin grup başkan vekillerine ve TBMM Kültür ve Sanat Kurulu üyelerine başvuruda bulunulmuştur.

  4)UNESCO’nun sanatçının statüsüne ilişkin tavsiye kararı doğrultusunda ülkemizde de sanatçının statüsünün belirlenmesi amacıyla bir kez daha tüm milletvekillerine yazı gönderilmiştir.

  5)Adalet Bakanlığı nezdindeki başvurularımızın sonuca ulaşmaması nedeniyle, çeşitli mahkemelerce gönderilen müzekkerelere verilecek yanıt için Sendikamıza posta pulu veya cevaplı zarf göndermeyen mahkeme görevlileri hakkında inceleme yapılması için Kamu Denetçiliği Kurumu Başkanlığına başvuruda bulunulmuştur.Bu konudaki işlem devam etmektedir.

  6)Sanatçıların sendikal örgütlenmelerinin sağlanarak Sanatçılara toplu sözleşme ve grev haklarını kullanabilmeleri için Güzel Sanatlar İşkolunun ayrı bir işkolu olarak belirlenmesi ve meslek sendikacılığına olanak tanınması amacıyla, TBMM Başkanlığı ile Ak Parti, CHP, İyi Parti, MHP ve HDP Genel Başkanlıklarına ve tüm milletvekillerine Sendikamızca hazırlanan rapor gönderilmiş ve mevcut sendikal sistemde gerekli düzenlemelerin yapılması amacıyla  ayrıca Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına da başvurulmuştur.

  7)Sanatçıların çalışma ve sosyal güvenlik sorunlarının çözüme kavuşturulması amacıyla hazırlanan rapor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ,ERDOĞAN,TBMM Başkanı Mustafa ŞENTOP, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OKTAY,Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt SELÇUK,Kültür ve Turizm Bakanı  Mehmet Nuri ERSOY ve tüm milletvekillerine gönderilmiştir.

  08)Taklit/sahte dövizlerin basım, dağıtım ve satılmasının yasaklanması için gerekli yasal düzenlemenin yapılması amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a başvuruda bulunulmuştur.

  Taklit döviz uygulamasının sonlandırılması amacıyla gerekli yasal düzenlemenin yapılması konusunda ayrıca Adalet Bakanlığına da başvuruda bulunulmuştur

  09)Sanatsal etkinlikler nedeniyle yurt dışına çıkacak müzik sanatçıların ve vize muafiyeti sağlanması ve yurt dışına çıkışlarının kolaylaştırılması konusunda Dışişleri Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığına başvuruda bulunulmuştur.

  Anılan Bakanlıklarca talebimizin gereğinin yerine getirilmemesi nedeniyle, konunun çözüme kavuşturulması amacıyla Sendikamızca Kamu Denetçiliği Kurumu Başkanlığına (Ombudsmanlık) başvuruda bulunulmuştur.

  10)İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik gereğince içkili eğlence yerlerinde sahneye münhasır olarak sanat icra eden sanatçıların sahne sanatçısı olduklarını  gösterir belgelerin hangi kurum ve kuruluşlardan temin edileceği konusunda gerekli düzenlemenin yapılması amacıyla İçişleri Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığına başvuruda bulunulmuştur.

  11)Sanatçılara borçlanma hakkı verilmesi için TBMM’ ne kanun teklifi verilmesi amacıyla CHP, İyi Parti ve MHP Genel Başkanlıklarına başvuru yapılmıştır.

  12)Anne, baba ve eşinden dolayı aylık almakta iken 5510 sayılı Yasa kapsamında isteğe bağlı sigortaya devam eden kadınlardan genel sağlık sigortası primi kesilmemesi ve genel sağlık giderlerinin aldıkları aylıktan dolayı Kurumca karşılanması konusundaki başvurumuzun SGMK tarafından reddedilmesi nedeniyle, Kamu Denetçiliği Kurumu Başkanlığına (Ombudsmanlık) başvuruda bulunulmuştur.Ancak bu başvurumuz yasal düzenleme gerektiği gerekçesiyle Ombudsmanlıkça karar altına alınmamış ve İncelenemezlik  Kararı verilmiştir.

  13)Sendikamızca  yapılan çalışmalarda yararlanılmak üzere 2011-2018 yılları arasında NACE Kodları kapsamında sanat dallarına göre  SGK’ na sigortalılık bildirimi yapılan sanatçı sayısının Sendikamıza bildirilmesi konusunda başvuruda bulunulmuş ve talebimizin gereği SGK tarafından yerine getirilmiştir

  14)Sendikamızca üyelerimiz adına yapılan başvurulara SGK tarafından Sendikamızca iş takibi yapıldığı gerekçesiyle cevap verilmeyeceğinin belirtilmesi üzerine, konu hakkında Kamu Denetçiliği Kurumu Başkanlığına  (Ombudsmanlık) başvuruda bulunulmuştur.

  15)Kısmi sanatçı sigortalılığı uygulamasından kaynaklanan sorunlar ve çözüm önerilerimizle ilgili olarak  SGK na başvuruda bulunulmuş ve konu hakkında ayrıca basın açıklaması yapılmıştır.

  16)İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde sahneye münhasır olarak sanat icra edecek sanatçıların müzik ve sahne sanatçısı olduklarını gösterir sanatsal faaliyet belgelerinin bu alanda faaliyet gösteren ilgili meslek kuruluşları ve meslek birlikleri eliyle temin edilmesi konusunda düzenleme yapılması için  İçişleri Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığına tavsiyede bulunulmasına karar verilmesi için Sendikamızca Kamu Denetçiliği Kurumu Başkanlığına (ombudsmanlık) başvuruda bulunulmuştur.

  17) (MYK) Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanlığınca 27-28 Kasım 2019 tarihlerinde Kültür ve sanat alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların katılımıyla Ankara düzenlenen Mesleki Haritalama Çalıştayına Sendikamız temsilcisi de katılmış ve konu hakkında bilgilendirme yapılmıştır.

  18)Sanatçılara Yeşil pasaport hakkı tanınması için hazırlanan raporlar Cumhurbaşkanlığına TBMM Başkanlığına , Kültür ve Turizm Bakanlığına, TBMM de temsil edilen siyasi partilerin genel başkanlıklarına ve tüm milletvekillerine  gönderilmiş ilgili sanat sendikaları ile meslek birliklerine de bilgilendirme yapılmıştır.

  19)Sanatçılar için özel asgari ücret tespiti yapılması amacıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler bakanlığına başvuruda bulunulmuştur.Bakanlığı talebimizi olumlu karşılamaması nedeniyle konu hakkında Ombudsmanlığa başvuruda bulunulmuştur.

  20)Sokak çalgıcılarının çalışma koşullarının düzenlenmesi ve bu konuda geçimini müzikten sağlayan profesyonel müzik emekçilerine öncelik tanınması amacıyla Ankara Büyükşehir ve Çankaya Belediye Başkanlıklarına başvuruda bulunulmuştur.

  21)Bağlama, divan, tambura, tar, cura, kabak kemane gibi geleneksel halk çalgılarımızın standart ölçü ve kalıplarının çıkarılması amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı ile  TSE Standard Hazırlama Merkez Başkanlığına başvuruda bulunulmuştur.

  22)Müzik ve sahne sanatçılarının çalışma ve sosyal güvenlik yasalarından kaynaklanan sorunlarıyla ilgili olarak Sendikamızca gerçekleştirilen çeşitli faaliyetler hakkında MESAM, MSG MÜYORBİR, Oyuncular Sendikası, SİNE-SEN Sendikası, Sinema-TV Sendikası ve POPSAV’ a bilgilendirme yapılmıştır.

  23)Sendika üyelerinin çalışma ve sosyal güvenlik haklarından kaynaklanan sorunlarında Sendika üyelerine danışmanlık hizmeti verilmiş ve talepte bulunan üyelerin kısmi sigortalılık, gün toplatma, emeklilik, askerlik borçlanması ve benzeri çalışma ve sosyal güvenlik işlem ve yazışmaları Sendikamızca gerçekleştirilmiştir.

  24)Sendika üyelerinin çalışma ve sosyal güvenlik haklarından kaynaklanan sorunlarının çözüme kavuşturulması amacıyla Kamu Denetçiliği Kurumu Başkanlığına (Ombudsmanlık) yapılacak bireysel işlem ve yazışmaları Sendikamıza gerçekleştirilmiştir

  25) Müzik sanatçılarıyla ilgili uyuşmazlıklar nedeniyle açılmış olan davalarda mahkemelerce gönderilen müzekkerelere gerekli yanıtlar verilmiştir.

  26)Müzik ve sahne sanatçılarının hak ve sorunlarıyla ilgili olarak zaman zaman basın açıklamaları yapılmıştır,

  27)Yurt dışına çıkacak üyelerimiz için vize işlemlerinde kolaylık sağlamak amacıyla Sanatçı Bonservisi, dershanelerde öğreticilik yapacak üyelerimiz adına öğretici bonservisi düzenlenmiştir.

  28)İçkili ve konsomasyonlu işyerlerinde çalışmakta olan Sendikamız Üyelerinin polis çalışma karnesi ve kan kartı uygulamalarından muaf tutulmaları için sendika kimlik kartları düzenli olarak hazırlamış ve kendilerine teslim edilmiştir.

  29)Aidat borcu olan üyelere borçlarını ödemeleri konusunda zaman zaman yazılı bildirimde bulunulmuştur

  30)Haftalık Yönetim Kurul Toplantıları düzenli olarak yapılmış, yasa ve tüzük hükümleri doğrultusunda alınan kararların gerekleri eksiksiz yerine getirilmiştir.

  31)01.01.2019-31.12.2019 dönemine ait mali çalışmalarımız Sendika Denetim Kurulunca da denetlenmiş ve mali çalışmalarımız yasa ve ana tüzük hükümlerine uygun bulunmuştur.

  32)Sendikal yazışmalarımız düzenli olarak sürdürülmüş ve Sendikamıza gelen yazılara düzenli olarak yanıt verilmiş olup,2019 yılında Sendikamızdan 275 evrak çıkışı yapılmış buna karşın Sendikamıza 113 evrak girişi olmuştur.

  MÜZİK-SEN YÖNETİM KURULU
  MÜZİK-SEN DENETİM KURULU RAPORU

  (MÜZİK-SEN) Müzik Ve Sahne Sanatçıları Sendikası Yönetim Kurulunca 01.01.2019 - 31.12.2019 devresinde gerçekleştirilen yönetimsel ve mali çalışmalar kurulumuzca denetlenmiş ve denetim sonuçları aşağıda açıklanmıştır.

  a)Yönetim ve işleyişlerinin 6356 sayılı Kanuna, tüzüklerine ve genel kurul kararlarına uygun olduğu,

  Üye kayıt ve üyelik sona erme kayıtlarını düzenli tutulduğu ve üye kayıt defterlerinin yasa, tüzük ve mevzuata uygunluk taşıdığı,

  b)Gelen ve giden evrak defterlerinin düzenli bir şekilde tutulduğu, evrak numaralarının sıra takip ettiği ve evrak arşivinin düzenli olduğu, gelen ve giden evrakların düzenli dosyalanıp, ilgili deftere kaydolduğu,

  c)Yönetim Kurulu Karar Defterinin düzenli olarak tutulduğu ve alınan kararların yasa, tüzük ve mevzuata uygunluk taşıdığı,

  d)Gelir ve giderlerinin 6356 sayılı Kanuna, tüzüklerine, genel kurul kararlarına, bütçe esasları ile yönetim kurulu kararlarına uygunluk taşıdığı,

  e)Mali işlemlerinin 6356 sayılı Kanuna göre tutulması zorunlu olan defterlere mevzuata uygun olarak yasal süreleri içinde işlendiği, yevmiye, Defteri Kebir ve Envanter ve Bilanço Defterinin yasa, tüzük ve mevzuat hükümlerine uygun olduğu, aidat kayıtlarının düzenli biçimde tutulduğu,

  f)Muhasebe Hesap Planlarının, tüzük hükümlerine uygun olduğu, hesapların yasa ve tüzükte belirtilen hesap planına uygunluk taşıdığı,

  g)Gelir ve giderlere ait evrakların yasa ve tüzük hükümlerine uygun olarak tutulduğu, kayıtların tüzükte belirlenen sürelere uygun olarak yapıldığı ve muhasebe ilkelerine uygunluk taşıdığı,

  h)Vergi, sigorta ve buna benzer yasal yükümlülüklere ilişkin beyanname ve bildirimlerin süresinde verildiği ve bunlarla ilgili ödemelerin süresinde yapıldığı,

  i)Gelir makbuzları ile gider evrakının mevzuata uygun olduğu,

  j)Demirbaş Defteri Kayıtları ile mevcut demirbaşların uygunluk taşıdığı,

  k)Yönetim Kurulu üyelerine avans verilmediği ve personele verilen avansların mevzuata, tüzüklerine ve yönetim kurulu kararlarına uygunluk taşıdığı,

  l)01 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 tarihleri arasında 103.307,50 TL (yalnız Yüzüçbinüçyüzyedi tl elli kr) Aidat, 1.870,00 TL (yalnız Binsekizyüzyetmiş tl) bağış, 2,10 TL (yalnız İki tl on kr) Diğer gelirler ve 3.535,96 TL (yalnız Üçbinbeşyüzotuzbeş tl doksanaltı kr) banka faizi ile birlikte toplam 108.715,56 TL (yalnız yüzsekizbinyediyüzonbeş tl ellialtı kr)  gelir elde edildiği, giderlerin toplam 117.417,86 TL (yalnız Yüzonyedibindörtyüzonyedi tl seksenaltı kr) olarak gerçekleştiği; banka hesaplarında 31.143,66.TL (yalnız Otuzbirbinyüzkırküç tl altmışaltı kr) ve kasada da 1.825,59 TL (yalnız Binsekizyüzyirmibeş tl ellidokuz kr) tutarında nakdin bulunduğu, ayrıca yapılan incelemeler neticesinde Sendikamız hiçbir kişi, kurum ve kuruluşlara borcu bulunmadığı belirlenmiştir.

   

  MÜZİK-SEN DENETİM KURULU

   

 • Mevlüt Tezel'in Sabah Gazetesi'nde Yayımlanan "Herkese Yeşil Pasaport!" Başlıklı yazısı ve Sendikamızın Gazeteciye Cevabı

  Müzik ve Sahne Sanatçıları Sendikası, sanatçıların yeşil pasaport uygulamasından yararlanması için Cumhurbaşkanlığı'na başvuruda bulundu.
  Gerekçeleri ise şöyle; yurt dışındaki diğer sanatçılarla bağlantılarını artırıp ülkemizin hem turizm, hem de kültür ve sanat alanındaki yükselişinde pay sahibi olabilmek.

  Hiç güleceğim yoktu. Siz şuna 'Vize bekleme işkencesinden kurtulmak istiyoruz' desenize...
  Aslında her şey bir işadamının "Benim kız kardeşim öğretmen, emekli oldu, yeşil pasaportu var; dünyayı geziyor.
  Ben işadamıyım, sanayiciyim, fabrikatörüm; bana vermiyorlar yeşil pasaport..." diye serzenişte bulunduğu video, sosyal medyaya düşünce başladı.
  Önce 1 milyon dolar ihracat yapan ihracatçılara yeşil pasaport verildi. Sonra bu limit 500 bin dolara indi. Ardından 15 yıl kıdemi bulunan avukatlara yeşil pasaport verildi. Doktorlar 'Bizim avukatlardan neyimiz eksik?' dediler, onlar da Yeşil Pasaport istediler.
  Şimdi de sanatçılar yeşil pasaport istiyor.
  Yeşil Pasaport'un da suyunu çıkardınız!
  Yeşil Pasaport'un anlamı; devletin vatandaşına kefil olmasıydı. Yani 'Benim bu vatandaşım devlet görevlisidir, güvenilirdir, seyahat süresini aşmaz, ülkenizde kaçak olarak yaşamaz' demesiydi.
  Devlet şimdi yurt dışı ile 500 bin dolar iş yapan ihracatçıya da terör soruşturması ile kovuşturması olmayan avukatlara da kefil oluyor.
  Peki, devlet hangi sanatçıya, doktora kefil olacak?
  "Sen sakıncalısın vize vermem" dese kıyamet kopar!
  Herkese Yeşil Pasaport çıkartılsın da bitsin bu tartışma!
  Yakında Avrupa ülkeleri Yeşil Pasaport'a da vize isterse şaşırmam.

  Haberin Bağlantısı


   

  Sayın Mevlüt TEZEL
  SABAH GAZETESİ
  BARBAROS BULVARI NO:153
  CAM HAN KAT:5
  34349-BEŞİKTAŞ/İSTANBUL

  Sendikamız, müzik ve sahne sanatçılarını bünyesinde toplamış olup; üyelerinin mesleki, ekonomik, toplumsal, kültürel hak ve çıkarlarının korunması ve geliştirilmesi amacıyla 05.09.1989 tarihinden bu yana faaliyet göstermektedir.

  Köşenizde yayımlanan 22.11.2019 tarihli “Herkese Yeşil Pasaport” başlıklı yazınızı okumuş bulunuyoruz.

  Gecikmeli de olsa cevap hakkımızı kullanmak ve yeşil pasaport talebimizle ilgili süreç konusunda sizi bilgilendirmek istedik.

  Devamını oku...
 • Sanatçılar özel asgari ücret istiyor

  https://www.karar.com/ekonomi-haberleri/sanatcilar-ozel-asgari-ucret-istiyor-1395578

 • Sanatçılardan yeşil pasaport başvurusu

  http://www.gazetevatan.com/sanatcilardan-yesil-pasaport-basvurusu-1285852-yasam/?fbclid=IwAR2yPEG-brun7GmiDyisyvIPOf61lKWYfl36EsRJ1KHpgP3CMu_E1FmXfCM

 • Sanatçılar yeşil pasaport başvurusu yaptı

  https://www.ensonhaber.com/sanatcilar-yesil-pasaport-basvurusu-yapti.html?utm_source=wShare&fbclid=IwAR1TNKxZeayi-gELS_zr9OWkZyM0HIugcNLA9NdoLaWAA3Ssud1o7ACmCGg

 • Müzisyenleri isyanda: Merkez Bankası'na başvurdular

  www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1168108/muzisyenleri-isyanda-merkez-bankasina-basvurdular.html?fbclid=IwAR3GjuRQpex4u9CDRkfFDe-ZJVkoo5hPG6Q_0lc2O91NfXaHLNL-I48y304

   

 • Müzisyenler isyan etti

  Müzisyenler isyan etti: Müzik-Sen, Adalet Bakanlığı’na dikkat çeken bir başvuru da bulundu.

 • (MÜZİK-SEN) MÜZİK VE SAHNE SANATÇILARI SENDİKASI 01.01.2018-31.12.2018 DÖNEMİ ÇALIŞMA RAPORU

  1)İlgili makamlara sunulmak üzere Sendikamızca hazırlanmakta olan raporda yer vermek amacıyla, 5510 sayılı yasanın ek 6.maddesi kapsamındaki sanatçı sayısının yıllara göre liste halinde düzenlenerek Sendikamıza bildirilmesi için (SGK) Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvuruda bulunulmuştur.

  Devamını oku...
 • (MÜZİK-SEN)MÜZİK VE SAHNE SANATÇILARI SENDİKASI 01.01.2018-31.12.2018 DÖNEMİ DENETİM KURULU RAPORU

  (MÜZİK-SEN) Müzik Ve Sahne Sanatçıları Sendikası Yönetim Kurulunca 01.01.2018 - 31.12.2018 devresinde gerçekleştirilen yönetimsel ve mali çalışmalar kurulumuzca denetlenmiş ve denetim sonuçları aşağıda açıklanmıştır.

  Devamını oku...
 • Sanatçılar sosyal güvenlik istiyor

  http://www.anayurtgazetesi.com/haber/Sanatcilar-sosyal-guvenlik-istiyor/691998?fbclid=IwAR1Kr6fyo7R-ieGocSf-sZEK4Ahwlpy0Wy3pjFzOExGhLBLF_k3VfDZWA4U

 • Müzik ve Sahne Sanatçılarının Dikkatine,

  Son dönemde müzik alanında isimlerine “uluslararası” kelimesi eklenmiş olan ve dernek /federasyon /konfederasyon gibi adlar altında ortaya çıkan bazı kuruluşlar, üye toplamak için, gerek basın yoluyla gerekse sosyal medya kanallarıyla müzik sanatçılarına gerçeğe ve yasalara aykırı olağanüstü haklar vadetmektedirler.

  Dernekler ve üst kuruluşları federasyon ve konfederasyonlar, meslek kuruluşu değil sivil toplum örgütleridir. Bu nedenle çalışma ve sosyal güvenlik haklarıyla ilgili konularda meslek kuruluşları gibi görev yapamazlar. Ayrıca kuruluşun isminde “uluslararası” kelimesinin yer alması bir özellik olmayıp, bu tanımı kullanmak isteyen her kuruluş ismine “uluslararası” kelimesini ekleyebilir.

  Müzik alanında faaliyet gösteren bir meslek kuruluşu olarak müzik sanatçılarına bu hatırlatmanın yapılması yararlı görülmüştür.

   

1.png3.png7.png7.png5.png2.png
Bugün15
Dün83
Bu Hafta573
Bu Ay573
Toplam137752

1
Kişi Sitede

20-06-07